นิทานพื้นบ้าน นิทานชาดก

พระภูริทัต ผู้บำเพ็ญศีลบารมี (ภูริทัตชาดก)

พระภูริทัต ผู้บำเพ็ญศีลบารมี (ภูริทัตชาดก)

ณ กรุงพาราณสี มีพระราชาผู้ครองเมืองพระนามว่า พระเจ้าพรหมทัต ในคืนหนึ่งพระองค์ทรงพระสุบินไปว่าพระโอรสของพระองค์ได้ลอบปลงพระชนม์เพื่อแย่งชิงพระราชสมบัติ เช้าวันรุ่งขึ้นพระองค์ทรงมีรับสั่งให้พระโอรสออกไปให้ห่างไกลจากเมืองพาราณสีแห่งนี้จนกว่าพระองค์จะทรงสิ้นพระชนม์ Read more นิทานอีสป นิทานภาษาอังกฤษ นิทานพื้นบ้าน นิทานชาดก

พระนารทพรหม ผู้บำเพ็ญอุเบกขาบารมี (นารทชาดก)

พระนารทพรหม ผู้บำเพ็ญอุเบกขาบารมี (นารทชาดก)

นิทานชาดก พระนารทพรหม ผู้บำเพ็ญอุเบกขาบารมี (นารทชาดก) ครั้งหนึ่งมีพระโพธิสัตว์นามว่า พระนารท ซึ่งเป็นภพชาติหนึ่งขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีเรื่องว่า มีพระราชาผู้ครองเมืองมิถิลา ผู้ยึดมั่นในทศพิธราชธรรม พระนามว่า อังคติราช ทรงมีพระธิดาพระองค์หนึ่งซึ่งมีพระสิริโฉมงดงามนัก Read more นิทานอีสป นิทานภาษาอังกฤษ นิทานพื้นบ้าน นิทานชาดก

คนชั่วสรรเสริญกันเอง

คนชั่วสรรเสริญกันเอง

กาลครั้งหนึ่งสมัยพุทธกาล ณ วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี ขณะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่นั้น ได้ทรงเอ่ยถึงพระเทวทัตและพระโกลาลิกะที่ต่างก็ยกย่องเยินยอกันเอง โดยได้ทรงสาธกอดีตนิทานขึ้นมาว่า… ครั้งหนึ่งมีรุกขเทวดาองค์หนึ่งซึ่งเป็นอดีตชาติของพระโพธิสัตว์ได้สถิตประจำอยู่ที่ต้นละหุ่ง Read more นิทานอีสป นิทานภาษาอังกฤษ นิทานพื้นบ้าน นิทานชาดก

พญาช้างสีลวะ

พญาช้างสีลวะ

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ณ วัดเวฬุวัน แห่งกรุงราชคฤห์ ขณะพระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่นั้น ทรงเอ่ยถึงพระเทวทัตผู้อกตัญญู ไม่สำนึกคุณคน แล้วตรัสสาธกอดีตนิทานขึ้นว่า… ครั้งหนึ่ง ณ ป่าหิมวันตะ มีพญาช้างขาวปลอดเชือกหนึ่งซึ่งเป็นภพชาติหนึ่งของพระโพธิสัตว์นามว่า Read more นิทานอีสป นิทานภาษาอังกฤษ นิทานพื้นบ้าน นิทานชาดก

นิทานชาดก : ตายเพราะปาก

นิทานชาดก : ตายเพราะปาก

นิทานชาดก : ตายเพราะปาก กาลครั้งหนึ่ง ณ วัดเชตวัน กรุงสาวัตถี ขณะพระพุทธเจ้าประทับอยู่นั้น ทรงเอ่ยถึงภิกษุนาม โกกาลิกะ จึงทรงตรัสสาธกอดีตนิทานขึ้นว่า… ครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์ได้เสวยชาติเป็นพราหมณ์ผู้อยู่ในตระกูลอุทิจจพราหมณ์ ได้บวชเป็นฤาษีหลังจากที่ได้ร่ำเรียนศิลปะทุกแขนงจากเมืองตักศิลาจนจบสิ้นทุกกระบวนวิชา Read more นิทานอีสป นิทานภาษาอังกฤษ นิทานพื้นบ้าน นิทานชาดก

ไก่ขันไม่เป็นเวลา

ไก่ขันไม่เป็นเวลา

นิทานชาดก : ไก่ขันไม่เป็นเวลา ครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาล ณ วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี ครั้งพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่นั้น ได้ทรงเอ่ยถึงภิกษุรูปหนึ่งที่ท่องบ่นไม่เป็นเวลา ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญใจแก่เหล่าบรรดาภิกษุรูปอื่น ทรงตรัสสาธกอดีตนิทานขึ้นว่า… เมื่อครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์ได้เสวยชาติเป็นอาจารย์ทิศาปาโมกข์ Read more นิทานอีสป นิทานภาษาอังกฤษ นิทานพื้นบ้าน นิทานชาดก

ปลุกมันขึ้นมาฆ่า

ปลุกมันขึ้นมาฆ่า

ปลุกมันขึ้นมาฆ่า   ในสมัยพุทธกาล  ณ  วัดเวฬุวัน แห่งกรุงราชคฤห์  ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงปรารภถึงเรื่องของพระเจ้าอชาตศัตรู พระราชาองค์ที่ 3 แห่งแคว้นมคธ ผู้หลงผิดกระทำปิตุฆาตต่อพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นบิดา ที่ไปยกย่องอสัตบุรุษ ได้ทรงนำอดีตนิทานเรื่องหนึ่งขึ้นมาสาธกว่า ในอดีตชาติหนึ่งของพระโพธิสัตว์ Read more นิทานอีสป นิทานภาษาอังกฤษ นิทานพื้นบ้าน นิทานชาดก

สุนัขจิ้งจอกอยากเป็นผู้นำ

สุนัขจิ้งจอกอยากเป็นผู้นำ

กาลครั้งหนึ่ง ณ วัดเวฬุวัน แห่งกรุงราชคฤห์ พระพุทธเจ้าทรงเอ่ยถึงพระเทวทัต ผู้เลียนท่าทางของพระองค์ ได้นำอดีตนิทานเรื่องหนึ่งขึ้นมาสาธกให้ฟังว่า… ในสมัยหนึ่งขณะพระโพธิสัตว์ได้เสวยชาติเป็นราชสีห์อยู่นั้นได้อาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์แห่งถ้ำทอง Read more นิทานอีสป นิทานภาษาอังกฤษ นิทานพื้นบ้าน นิทานชาดก

นิทานชาดก : ฤาษีกินเหี้ย

นิทานชาดก : ฤาษีกินเหี้ย

กาลครั้งหนึ่ง ณ วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี ขณะพระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่นั้น ได้เอ่ยถึงภิกษุผู้หลอกลวงรูปหนึ่ง ได้นำอดีตนิทานเรื่องหนึ่งขึ้นมาสาธกให้ฟังว่า… ครั้งหนึ่งมีฤาษีตนหนึ่งผู้ซึ่งบำเพ็ญตบะมาอย่างแกร่งกล้าจนชาวบ้านต่างพากันยกย่อง และด้วยแรงศรัทธาอันแรงกล้าชาวบ้านต่างได้ร่วมกันสร้างศาลาให้แก่ฤาษีผู้นี้ไว้ที่ชายป่าแห่งหนึ่ง Read more นิทานอีสป นิทานภาษาอังกฤษ นิทานพื้นบ้าน นิทานชาดก

โลภมากลาภหาย

โลภมากลาภหาย

ครั้งหนึ่งสมัยพุทธกาล ณ วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี ขณะพระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่นั้นได้ทรงเอ่ยถึงภิกษุณีผู้หนึ่งนามว่า ถูลนันทา ผู้ไม่ประมาณตนในการบริโภคกระเทียมจนก่อความเดือดเนื้อร้อนใจแก่ชาวบ้านยิ่งนัก ได้นำอดีตนิทานขึ้นมาสาธกให้ฟังว่า… เมื่อครั้งหนึ่งขณะพระโพธิสัตว์ได้เสวยชาติเป็นพราหมณ์ Read more นิทานอีสป นิทานภาษาอังกฤษ นิทานพื้นบ้าน นิทานชาดก